Platni promet / Međunarodni platni promet / Dokumentarni poslovi/Akreditivi

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv je najsigurniji platni instrument u međunarodnoj trgovini koji pruža podjednaku sigurnost i kupcu i prodavcu usluga ili proizvoda. Poslovanje putem dokumentarnog akreditiva je rešeno putem Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive, koja je Međunarodna trgovačka komora u Parizu objavila, a prihvatile skoro sve zemlje sveta UCP 600 - poslednja revizija stupila je na snagu 01. jula 2007. godine.


Nostro akreditivi

Omogućavamo vam otvaranje konfirmiranih i nekonfirmiranih akreditiva.

Saveti u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora

Savetujemo vam da sa dužnom pažnjom pristupite sklapanju kupoprodajnih ugovora sa svojim ino partnerima. Kupoprodajni ugovor između klijenta banke i prodavca treba da sadrži finansijsku klauzulu kojom se određuje da će plaćanje biti izvršeno putem konfirmiranog ili nekonfirmiranog akreditiva. Sve ostale detalje neophodne za otvaranje akreditiva treba precizirati sa ino partnerom: datum roka važnosti akreditiva, krajnji rok isporuke, vrstu akreditiva, da li je dozvoljena delimična isporuka i pretovar, paritet, da li je akreditiv plativ po viđenju ili je sa odloženim plaćanjem, dokumenta koja je potrebno prezentovati za plaćanje po akreditivu, ko snosi ino troškove i dr.

Nalog

Nalog za otvaranje nostro akreditiva


Nalog za otvaranje nostro akreditiva treba popuniti sa jasnim i preciznim instrukcijama, kako bi se nakon otvaranja akreditiva izbegla nepotrebna prepiska i dodatni troškovi. Prilikom prijema dokumenata od izvoznikove poslovne banke, Vojvođanska banka sa punom pažnjom proverava da li su dokumenta izdata u skladu i sa zahtevima iz akreditiva, kao i da li su u skladu sa UCP 600 (stupila na snagu 01. jula 2007. godine). Ukoliko su svi zahtevi zadovoljeni, izvršava se plaćanje kako je i ugovoreno, a dokumenta se uručuju klijentu kako bi uz transportna dokumenta klijent mogao da dođe u posed robe.


Loro akreditivi

Ukoliko želite da ugovorite naplatu svog izvoza loro akreditivom, obratite nam se u cilju dobijanja potrebnih instrukcija kao i za eventualnu pomoć u stipulisanju finansijske klauzule osnovnog (komercijalnog) ugovora.


Standby akreditivi

Standby akreditiv je specifična vrsta akreditiva kod kojeg akreditivna banka, po nalogu nalogodavca, preuzima obavezu prema korisniku standby akreditiva da će mu isplatiti određeni iznos pod uslovom da joj unutar određenih rokova podnese pismenu izjavu da nalogodavac nije izvršio svoju obavezu, kao i da podnese druga dokumenta ako se zahtevaju u konkretnom akreditivu.


Standby akreditiv je sličan bankarskoj garanciji, jer je instrument za obezbeđenje od rizika neizvršenja dužnikove obaveze iz osnovnog posla. Za razliku od dokumentarnih akreditiva, kod standby akreditiva nema robnih i transportnih dokumenata,odnosno dokumenata o raspolaganju robom.

Korisne informacije

Potrebne su vam detaljnije informacije?