Platni promet / Međunarodni platni promet / Dokumentarni poslovi/Garancije

Garancije

I pored potpisanog ugovora, uvek postoji rizik da, zbog određenih okolnosti, obaveze ne budu ispunjene. Iz tog razloga je često potrebna bankarska garancija iza koje stoji dobra banka. Dobro došli u Vojvođansku banku!

Šta je bankarska garancija?

Bankarska garancija podrazumeva pravni posao kojim jedno lice – garant, na zahtev drugog lica i po njegovim instrukcijama, preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu- korisniku garancije, isplati iznos naveden u garanciji ukoliko ispuni uslove navedene u njoj.


Izdavanje garancija

Po nalogu klijenta, Vojvođanska banka izdaje dinarske i devizne garancije. U skladu sa zahtevom i primljenim instrukcijama, u mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće vrste garancija:

 • Garancija za ozbiljnost ponude
 • Garancija za povraćaj avansa
 • Garancija za dobro izvršenje posla
 • Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
 • Garancije za plaćanje roba i usluga
 • Garancije za otplatu kredita
 • Carinske garancije
 • Garancije za oslobađanje garantnog depozita
 • Indirektne garancije (sa kontragarancijom) koje podrazumevaju garanciju naše korespodentske banke na bazi kontragarancije naše banke.
Nalog

Novo!


Zajednička garancija - za međunarodni carinski tranzitni postupak (kretanje robe između zemalja EU i zemalja EFTA.)

 
 


Dokumenta potrebna za izdavanje garancije

 • Zahtev za izdavanje devizne garancije
  (obrazac Vojvođanske banke )
 • Ugovor sa partnerom - korisnikom garancije
 • Profaktura
 • Ukoliko se zahteva garancija za ozbiljnost ponude treba dostaviti kompletnu konkursnu dokumentaciju.

Loro garancije

Ukoliko želite da obezbedite naplatu svog izvoza ili poštovanje neke druge obaveze garancijom, možete nam se obratiti radi dobijanja potrebnih instrukcija i pomoći u stipulisanju finansijske klauzule osnovnog (komercijalnog) ugovora. Nakon prijema garancije, pružićemo vam sve neophodne informacije i stručne savete u vezi pripremanja eventualnog zahteva za naplatu po garanciji i pratećih dokumenata.

Korisne informacije

Potrebne su vam detaljnije informacije?