Instant plaćanja – osnovne informacije

Narodna banka Srbije uvodi platni sistem za prenos novčanih sredstava u dinarima u cilju izvršavanja platnih transakcija na osnovu pojedinačnih naloga za prenos u bruto iznosu u iznosu do 300.000 RSD ( u daljem tekstu: IPS NBS).

IPS NBS će obezbediti stalnu dostupnost plaćanja - 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini. U skladu sa Pravilima RTGS platnog sistema NBS propisano je obavezno učešće u IPS NBS za banke i Upravu za trezor koji su direktni učesnici u IPS NBS. Indirektni učesnici u IPS NBS mogu biti platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator PTT Srbija. Datum primene IPS NBS je utvrđen Pravilima rada IPS platnog sistema Narodne banke Srbije - 22.10.2018. godine. Ugovorom se posebno određuje dan sticanja statusa učesnika od koga se omogućava dostavljanje i prihvatanje naloga za prenos u IPS sistemu.

NBS na sajtu objavljuje listu učesnika sa sledećim podacima: 1) poslovno ime ili naziv učesnika; 2) imejl adresu učesnika koja služi za komunikaciju s tim učesnikom u vezi sa učestvovanjem u IPS NBS sistemu; 3) datum na koji je učesnik priključen u IPS NBS sistem; 4) bilo koji drugi podatak za koji Narodna banka Srbije proceni da ga je potrebno objaviti zbog rada IPS NBS sistema. Vojvođanska banka Srbija a.d. Novi Sad (dalje: Banka) je u procesu razvoja i implementacije novih aplikativnih rešenja za prijem naloga koji se izvršavaju u novom sistemu za instant plaćanja Narodne banke Srbije (IPS NBS).

U skladu sa propisima, Banka je pripremila je predlog izmena i dopuna Okvirnog ugovora koje su klijenti-pravna lica, preduzetnici i fizička lica zaključili sa Bankom. Predlog izmena i dopuna Okvirnog ugovora odnosi se isključivo na uvođenje nove naknade i definisanje terminskog plana izvršenja domaćih platnih transakcije do 300.000 RSD koje će se izvršavati u IPS NBS. Tarifa za instant naloge će se primenjivati nakon početka rada IPS NBS i pružanja usluge od strane Banke.

Izmenjeni terminski plan i tarifnici su objavljeni na internet strani Banke.

Banka će u narednom periodu razvijati i dodatne usluge u okviru IPS NBS sistema i tako doprineti većem korišćenju savremenih instrumenata plaćanja (m-banking-a, e-banking-a ili korišćenjem nekog drugog servisa koji mu banka omogući za potrebe instant plaćanja) i ostvarenju krajnjeg cilja uvođenja instant plaćanja – povećanje udela elektronskih plaćanja i smanjenje cene transakcija za krajnje korisnike.

Napomena: Nalozi do 300.000 RSD će se i nakon uvođenja instant plaćanja izvršavati kao i do sada, u Kliring platnom sistemu, u skladu sa izmenjenim kao i Terminskim planom Kliring NBS sistema, u četiri (umesto u tri) klirinška ciklusa:

  • I ciklus: 10:30
  • II ciklus: 12:30
  • III ciklus: 14:30
  • IV ciklus: 17:00 – novi klirinški ciklus