Opšti uslovi poslovanja


i Naknade/Tarife

Integracija /Pravna lica

Pravna lica

Opšti uslovi poslovanja koji važe od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koji važe od 26.04.2019.

Naknade i provizije za poslovne klijente MSE


Naknade i provizije za poslovne klijente privrede


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine.

Naknade i provizije za kreditne i dokumentarne proizvode