kastodi kastodi kastodi kastodi

Dodatne i Kastodi usluge

Pružamo kastodi usluge, dodatne investicione usluge koje se odnose na čuvanje i administriranje finasijskih instrumenata i povezanih novčanih sredstava i druge prateće usluge.

Usluge koje pružamo

  • Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na računima
  • Administriranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno kliring i saldiranje transakcija sa plaćanjem (DvP, RvP), izvršavanje transakcija bez plaćanja (DF, RF) i druge novčane transfere
  • Naplata prihoda koja proističu iz finansijskih instrumenata (dividende, glavnice, kamate, kuponi i ostali prihodi)
  • Obaveštavanje o korporativnim događajima, ostvarivanje prava koja proističu iz finansijskih instrumenata i izvršavanje naloga za korporativne aktivnosti (za klijente na kastodi računima otvorenim u ime Banke, za njihov račun)
  • Izveštavanje
  • Usluge "Kastodi banke" za lokalne institucije kolektivnog investiranja propisane Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljno penzijskim fondovima i penzijskim planovima
  • Druge usluge povezane sa finansijskim instrumentima, koje su ugovorene a nisu u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala

Dodatne pogodnosti

 
kadar

TRANSAKCIJE U NETINGU

Imate mogućnost da za nove kupovine automatski koristite sredstva od realizovanih a nesaldiranih transakcija prodaje. Ova usluga omogućava vam izuzetno brzo reagovanje na promene berzanskih cena, jer ne morate da čekate saldiranje transkacije.

kadar

CUSTODIAN E-OFFICE

Ova web usluga je namenjena brokerskim društvima. Omogućava jedinstveni „on line“ uvid u stanje i raspoloživost sredstava zajedničkih klijenata. Značajno štedi vreme i povećava efikasnost i brzinu ispostavljanja naloga za brokere i investitore. Ovoj usluzi možete pristupiti klikom na link
kadar

CUSTODY RATE

Usluga konverzije deviznih sredstava (EUR i USD) sa namenskih računa u cilju obezbeđivanja pokrića dinarskih transakcija na Beogradskoj berzi. Naš "Custody rate" je zvanični srednji kurs NBS na dan konverzije umanjen za 1,25%.

kadar

INOSTRANA FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Koristeći usluge i mrežu globalnih i lokalnih pod-depozitara omogućavamo investitorima kastodi usluge na regionalnim i vodećim svetskim berzama.

Korisne informacije

Potrebna dokumentacija

Za fizička lica – rezidente potrebno je doneti lični dokument na uvid.


Za informaciju o potrebnoj dokumentaciji za pravna lica i nerezidente molimo vas da pošaljete upit na adresu

custody@voban.rs

Kontakt

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Kastodi usluge

Trg slobode 7

21000 Novi Sad (PAK 400471)

Republika Srbija

Tel: +38121 4886 718; 717; 716; 715; 710; 705

Fax: + 38121 6613 283

kastodi@voban.rs
custody@voban.rs

Radno vreme

Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00