OTP Group

otp-grupa-voban

OTP Grupa pruža visokokvalitetna finansijska rešenja da bi sa približno 1.700 filijala i 5.000 bankomata, putem internet i elektronskih kanala i uz skoro 40.000 zaposlenih zadovoljila potrebe gotovo 20 miliona klijenata kako iz segmenta stanovništva, tako i privrede u regionu centralne i istočne Evrope.

OTP Grupa se nalazi među evropskim bankarskim grupacijama koje se mogu pohvaliti najboljim pozicijama po pitanju kapitala i likvidnosti, i koja je uvek u mogućnosti da obezbedi uslove stabilnog poslovanja i rasta. Profitabilnost poslovanja je ključni preduslov kontinuiranog rasta i održive obnove. U 2018. godini OTP je dostigla novi rekord u pogledu neto dobiti (1.0 milijardi evra nakon oporezivanja), a u prvih devet meseci 2019. godine ostvarila je 0.96 milijardi evra, dodatno podstaknuto ekonomskim usponom i akvizicijama u regionu tokom prošle godine. U jeku snažnih cena akcija, tržišna kapitalizacija OTP-a pokazuje unapređenje od 2015. godine (dostigavši 12 milijardi evra na dan 21. januara 2020. godine). Prinos na kapital (ROE) OTP Grupe od 21% u prvih devet meseci 2019. godine je jedan od najviših među evropskim bankarskim grupama. OTP trenutno ima najveću vrednost u pogledu odnosa tržišne i knjigovodstvene vrednosti - P/B ratio (1.8) među velikim evropskim bankama. Tržište takođe prepoznaje i uspehe Banke u kreiranju vrednosti akcionara. Od početka 2015. godine cena akcija je porasla četiri puta, a među regionalnim konkurentima OTP je jedina Banka čija je cena akcija premašila nivo od pre krize.

Predhodnica banke OTP Bank, National Savings Bank, osnovana je 1949. godine kao nacionalna, državna banka za pružanje usluga vezanih za depozite i kredite stanovništva. Njene aktivnosti i ovlašćenja su se postepeno širila tokom narednih godina.

National Savings Bank je 1990. godine postala javno preduzeće sa akcijskim kapitalom od 23 milijarde forinti. Ime joj je promenjeno u National Savings and Commercial Bank. Potom su se aktivnosti koje nisu vezane za bankarsko poslovanje odvojile od banke, uključujući i povezane organizacione jedinice.

Privatizacija banke OTP Bank je počela 1995. godine. Vlasničku strukturu trenutno karakteriše raznolikost – akcionari su uglavnom privatni i institucionalni (finansijski) investitori.

OTP Bank je započela svoje međunarodno širenje poslovanja u zemljama centralne i istočne Evrope, koje pružaju veliki potencijal za ekonomski rast sličan Mađarskoj. Prethodnih godina je OTP Bank završila nekoliko uspešnih akvizicija, čime je postala ključan igrač u regionu. OTP Grupa trenutno posluje u Albaniji (Banka OTP Albania), Bugarskoj (DSK Bank, Expressbank), Hrvatskoj (OTP banka Hrvatska), Rumuniji (OTP Bank Romania), Srbiji (Vojvođanska banka, OTP banka Srbija), Slovačkoj (OTP Banka Slovensko), Sloveniji (SKB Banka), Ukrajini (CJSC OTP Bank), Rusiji (OAO OTP Bank), Moldaviji (Mobiasbanca) i Crnoj Gori (Crnogorska komercijalna banka, Podgorička banka) preko svojih zavisnih društava. Bankarska grupa je lider na trištu ili među liderima na tržištu u Bugarskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Strateški cilj OTP Grupe je da postane najuspešnija univerzalna bankarska grupa u centralnoj i istočnoj Evropi. Bankarska grupa nastoji da se neprestano razvija da bi pružila jedinstvene, pogodne i savremene usluge kako stanovništvu, tako i klijentima privrede kojima je jednostavnije i brže pristupiti, i koje olakšavaju suočavanje sa izazovima digitalnog doba i ispunjenje očekivanja klijenata.

OTPgroup