arrow Oglasi

Kuća – Mileševo Jožef Atile 31


Datum postavljanja:   petak, 16. novembar 2018.


VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava drugo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti upisanih u LN br. 1096 KO Mileševo, na parceli br.366 i to:

 

 

 

 

Ukupna površina parcele 14 a 98 m2 na adresi Jožefa Atile 31, Mileševo, upisane u List nepokretnosti br.1096 KO Mileševo, na parceli br. 366 KO Mileševo, u delu 1/1.

 

 

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 900.000,00 dinara, a početna cena na javnom nadmetanju će biti 50% od procenjene vrednosti, što iznosi 450.000,00 dinara.

 

 

Javno nadmetanje održaće se u Utorak 11.12.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Lazara Sekulića u Bečeju, ul. Glavna br.7

 

 

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod Javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu u visini 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti na račun br.330-65000265-43 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE banka Srbija ad Novi Sad, sa pozivom na broj I.I. 8/2018.

 

 

Zainteresovani kupci mogu kontaktirati javnog izvršitelja Lazara Sekulića na broj telefona: 021-691-0245 i 065-677-5534.Info

PROCEDURA PRODAJE - U NEJAVNOM POSTUPKU

PROCEDURA PRODAJE - U JAVNOM POSTUPKU

Za podnošenje ponuda po javnom pozivu u slučaju javnog otvaranja ponuda za prodaju Bančine nepokretne ili pokretne imovine, potencijalni ponuđači treba da budu upoznati sa sledećim:

  Na dan i u vreme javnog otvaranja ponuda definisanim u oglasu za prodaju, ponuđači, zainteresovani za kupovinu imovine treba da dostave ponude nadležnoj Komisiji Banke u zapečaćenoj koverti. Zapečaćene koverte dostavljaju se od strane ponuđača, kao što je navedeno preporučenom poštom, lično ili po svom ovlašćenom predstavniku. Pre dostave ponuda, ponuđači će položiti depozit u iznosu koji je jednak vrednosti 10% rezervne (npr. minimalne ponude) cene uplatom na namenski račun Banke koji im garantuje učešće na aukciji i, ukoliko je ponuđač eventualno dostavio najvišu ponudu, uplaćeni iznos će biti sastavni deo ukupne prodajne cene.
  Svaka zapečaćena koverta treba da sadrži samo jednu ponudu koja se odnosi na samo jednu nepokretnost ili partiju/količinu mašina ili robe. U slučaju da se prodaja ondosi na fabriku, kao jedinicu, zajedno sa postrojenjima i pokretnom imovinom unutar ovih postrojenja, zapečaćena koverta bi trebalo da sadrži jedinstvenu ponudu sa presekom u ceni koja je ponuđena za nepokretnost i za pokretnu imovinu.
  Svaka zapečaćena ponuda treba da bude dostavljena u zatvorenoj, neprovidnoj koverti i da uključuje:
  -Podatke o ponuđaču, npr. ime i prezime (u slučaju fizičkog lica) ili pun naziv firme (u slučaju pravnog lica), adresu, telefon i
  JMBG ili PIB, u zavisnosti od slučaja.
  - Konkretnu nepokretnost ili pokretnu imovinu na koju se ponuda odnosi.
  - Ponuđenu cenu.
  - Izjavu ponuđača da je obavešten o uslovima naznačenim u ovom spisku uslova, i da ih u potpunosti prihvata.
  - Potpis ponuđača.
  - Datum.
  Ponude nemogu da sadrže uslove ili nejasne izraze koji daju povoda za neizvesnost u pogledu iznosa ili načina plaćanja ponuđene cene ili druga pitanja u vezi prodaje.
   Za učešće na otvaranju ponuda, potencijalni ponuđač mora prikazati zvanični identifikacioni dokument ili druga dokumenta o legitimnosti.
   Ponuđač može ovlastiti drugo fizičko ili pravno lice da ga zastupa u postupku prodaje Bančine pokretne ili nepokretne imovine iz oglasa. Ova punomoć mora biti dostavljena na početku javne prodaje. Punomoć mora biti overena od strane nadležnog organa/lica. Ukoliko je punomoć data za pravno lica u osnivanju, punomoć takođe mora da precizira fizičko ili pravno lice na čije ime će transakcija biti izvršena jer pravno lice u osnivanju još uvek nije postalo pravno legalno na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
   Komisija prikuplja i otvara zatvorene ponude, koje su parafirali svi prisutni, pred ponuđačima i onda objavljuje koji ponuđač je dao najvišu ponudu. U slučaju kada se proces otvaranja ponuda završi izjednačenim ponudama, postupak prodaje će se odmah nastaviti na osnovi javnog nadmetanja, između izjednačenih strana, dok se ne dostigne najviša (pobednička) ponuda.
   Eventualni pobednik će, pre završetka procesa javne prodaje,ukoliko je potrebno, povećati prethodno uplaćeni depozit na 10% konačnog iznosa ponude.Povećavanje depozita neće značiti da je nekretnina ili pokretna imovina konačno prodata. Ukoliko ponuđač najviše ponude ne poveća depozit, smatraće se da je odustao od kupovine nepokretne ili pokretne imovine.
   Kada je napred navedeni proces završen, FUI dostavlja predlog odluke o prodaji nepoketne ili pokretne imovine nadležnim odborima Banke, koji će doneti odgovarajuću odluku. Posle toga, sektor Upravljanja imovinom dostavlja informaciju o odluci Banke, kojom će ga obavestiti o datumu potpisivanja Ugovora o prodaji.
   Ugovor o prodaji, će biti zaključen u roku koji neće biti duži od 60 dana od dana donošenja odluke Banke o prodaji.
   Ukupne troškove svake prodaje, npr. taksa za overu, porezi, obaveze, prenos, pakovanje i troškovi čuvanja, kao i svaku drugu naknadu ili obavezu, snosiće kupac.
   Plaćanje prodajne cene nepokretne ili pokretne imovine će se u potpunosti obaviti, u načelu, na dan potpisivanja ugovora o prodaji ili eventualno na drugi način koji će biti definisan odlukom o prodaji.
   U slučaju raskida ugovora o prodaji, kao što je predviđeno u ugovoru o prodaji, svaki dodatak, popravka, poboljšanje koje je možda učinjeno na predmetnoj imovini, ići će u korist Banke kao nadoknada za korišćenje imovine, odnosno, kao klauzula za penale, bez prava kupca na nadoknadu tih troškova.
   U slučaju prodaje imovine sa zadržavanjem vlasništva i poseda, prodata imovina nastavlja da bude osigurana kod osiguravajuće kompanije koju određuje Banka. Godišnje premije će biti plaćene od strane kupca sve do konačnog prenosa vlasništva i poseda imovine.
   Do momenta donošenja odluke o prodaji imovine Banka zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, otkaže ili poništi javnu prodaju, ili prenese vlasništvo nad imovinom na drugi način koji je u interesu banke. U slučaju poništaja, banka će izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
   Ukoliko, nakon završetka postupka izbora najpovoljnije ponude, najpovoljniji ponuđač ne potpiše ugovor o prodaji u definisanom periodu, Banka ima pravo da ili insistira na potpisivanju ugovora ili da otkaže prodaju, pri čemu zadržava sredstva po osnovu uplaćenog depozita od 10% od prodajne cene imovine.
   Banka će preneti nepokretnu ili pokretnu imovinu kakva jeste, bez ikakvih dodatnih obaveza u vezi sa njima.
   Ukoliko Banka poništi postupak prodaje, depozit će se vratiti bez ikakvih kamata po osnovu njih. Ukoliko ponuđać ne prisustvuje javnoj prodaji ili ukoliko ne zaključi ugovor o prodaji u određenom roku iz tačke 9, banka ima pravo da zadrži uplaćena sredstva na namenskom računu za depozit
   Bilo kakve obaveze, porezi i ostali troškovi proizašli prodajom imovine će biti naplaćeni kupcu.


  Za svako pojašnjenje ili dalje informacije potencijalni ponuđači treba da kontaktiraju funkciju upravljanje imovine Banke.

KONTAKT PODACI