arrow Oglasi

Poslovni objekat – Čačak Bogdana Kapelana bb


Datum postavljanja:   utorak, 20. novembar 2018.


Vojvođanska banka a.d. Novi Sad obaveštava zainteresovane kupce da su u sudskom izvršnom postupku br. 12 I. Br.740/14 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Čačku prodaje nepokretnost -poslovni objekat koji se sastoji od tri zgrade sa pravom korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, u ulici Bogdana Kapelana bb u Čačku, prema proceni veštaka opisano kao:

oglasoglas

sa pravom korišćenja parcele KP br.2064 korisne površine 1076m2

Ukupno procenjena tržišna vrednost iznosi: RSD 43.085.507

Početna cena na prvoj javnoj prodaji iznosiće 60% od procenjene vrednosti odnosno RSD 25.851.304,20.

Očekuje se da sud zakaže datum prve prodaje.

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad, telefon: 021/4895-254.Info

PROCEDURA PRODAJE NEPOKRETNOSTI

Vojvođanska banka sprovodi postupak prodaje nepokretnosti u vlasništvu Banke, na osnovu javnog oglasa o prodaji nepokretnosti, koji se objavljuje u dnevnim novinama, ili lokalnim novinama na lokaciji gde se nepokretnost koja je predmet prodaje nalazi. Za dostavljanje ponuda po objavljenom oglasu za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Banke, potencijalni ponuđači treba da uzmu u obzir sledeće:

  U okviru vremenskog perioda od 10 (deset) dana od dana objave oglasa za prodaju nepokretnosti, ponuđači zainteresovani za kupovinu nepokretnosti u vlasništvu Banke treba da dostave svoje ponude na adresu Banke koja je navedena u oglasu za prodaju. Ponude za kupovinu nepokretnosti se dostavljaju Banci pisanim putem u zatvorenim kovertama. Ponude u zatvorenim kovertama se od strane ponuđača, dostavljaju ili putem pošte ili lično predajom u pisarnici na adresi Banke navedenoj u oglasu za prodaju nepokretnosti.
  Svaka ponuda treba da bude dostavljena u zatvorenoj, neprovidnoj koverti, sa napomenom „Po oglasu za prodaju nepokretnosti – ne otvarati“ i treba da sadrži:
  - osnovne podatke o ponuđaču, npr. ime i prezime (u slučaju fizičkog lica) ili puno poslovno ime (u slučaju pravnog lica), adresu, kontakt telefon, matični broj.
  - konkretnu nepokretnu ili pokretnu imovinu na koju se ponuda odnosi
  - ponuđenu cenu
  - izjavu ponuđača da je obavešten/a o uslovima prodaje nepokretnosti, i da ih u potpunosti prihvata.
  - potpis ponuđača
  - datum
  Svaka zatvorena koverta treba da sadrži samo jednu ponudu koja se odnosi samo na jednu nepokretnost ili pokretnu stvar - količina mašina ili robe.
  Nakon isteka 2 (dva) radna dana od poslednjeg dana za dostavljanje ponuda od strane ponuđača, Komisija za otvaranje ponuda za prodaju, otvara dostavljene ponude i putem Zapisnika o otvaranju ponuda konstatuje podatke o ponuđaču i iznosu dostavljanih ponuda za kupovinu nepokretnosti.
  Ponuđače koji su dostavili ponudu za kupovinu nepokretnosti u iznosu koji je ispod iznosa minimalo prihvatljive cene za prodaju nepokretnosti, Banka obaveštava da je njihova ponuda neprihvatljiva za banku, sa pozivom da dostave novu ponudu za kupovinu nepokretnosti u narednom postupku oglašavanja nepokretnosti.
  Ponuđače koji su dostavili ponudu za kupovinu nepokretnosti u iznosu koji je iznad iznosa minimalo prihvatljive cene za prodaju nepokretnosti, Banka obaveštava da će njihova ponuda biti predložena na odobrenje nadležnom odboru Banke. U slučaju da nadležni odbor banke nije odobrio prodaju nepokretnosti po dostavljenoj ponudi, Banka obaveštava ponuđača da dostavi novu ponudu za kupovinu nepokretnosti u narednom postupku oglašavanja nepokretnosti.
  U slučaju postojanja nerešenog ishoda za najvišu ponudu, ponuđači će biti kontaktirani da dostave novelirane ponude u maksimalnom roku od 7 dana, a koje ponude ne mogu biti u iznosu nižem od predhodno ponuđenih
  U slučaju da je nadležni odbor banke odobrio prodaju nepokretnosti po dostavljenoj ponudi, Banka obaveštava ponuđača da je prodaja nepokretnosti odobrena, i informiše ga o ostalim uslovima prodaje nepokretnosti prema pravilima Banke koji su regulisani Politikom za upravljanje imovinom Banke.
  Banka dostavlja ponuđaču tekst Ugovora o prodaji nepokretnosti na konačnu saglasnost. Ugovor o prodaji nepokretnosti će biti zaključen u roku od najviše 30 dana od dana donošenja odluke Banke o prodaji nepokretnosti. Banka organizuje postupak zaključenja i overe Ugovora o prodaji kod nadležnog javnog beležnika, na teritoriji gde se nepokretnost koja je predmet prodaje nalazi. Konačnim zaključenjem Ugovora o prodaji ponuđač stiče svojstvo kupca nepokretnosti koja je predmet prodaje.
  Ukupne troškove prodaje nepokretnosti, kao što su taksa za overu Ugovora o prodaji nepokretnosti, porez na prenos apsolutnih prava, kao i svaku drugu naknadu ili obavezu u vezi sa reaiizacijom ugovora o prodaji nepokretnosti, snosi kupac nepokretnosti.
  Isplata prodajne cene za nepokretnost koja se prodaje će se u celosti izvršiti od strane kupca odmah nakon zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti, ili na drugi način koji će biti definisan odlukom o prodaji. Nakon isplate ukupne ugovorene prodajne cene, Banka će zapisničkim putem izvršiti primopredaju prodate nepokretnosti u posed kupca.
  Nakon isplate utvrđenog poreza na prenos apsolutnih prava za nepokretnost koja je predmet prodaje od strane kupca, Banka izdaje overenu Potvrdu da je kupac izmirio sve ugovorne obaveze. Potvrda se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke na adresu kupca, za potrebe upisa Kupca kao vlasnika predmetne nepokretnosti u nadležnom katastru.
  Upis kupca kao vlasnika nepokretnosti. Nadležni katastar nepokretnosti dostavlja poštom Banci Rešenje o promeni nosioca prava svojine na prodatoj nepokretnosti, što predstavlja kraj postupka.


Za svako pojašnjenje ili dalje informacije potencijalni ponuđači treba da kontaktiraju Odeljenje za nekretnine.

KONTAKT PODACI