vazno-obavestenje-za-klijente prestanak-moratorijuma vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente-prestanak-moratorijuma

Prestanak moratorijuma

  • Prestanak zastoja u otplati kreditnih obaveza
    (moratorijuma) zaključno sa 30.06.2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da pravo korišćenja propisane olakšice u otplati kreditnih obaveza prestaje istekom moratorijuma odnosno zaključno sa 30.06.2020. godine.

Ovo se odnosi na sve klijente koji su prihvatili ponudu Banke objavljenu na Internet sajtu Banke dana 20.03.2020. godine, odnosno istu nisu odbili, a bez obzira na datum kada je prihvaćena ponuda Banke.

Usled proglašenog vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije COVID-19 virusa, Banka nije obračunavala zateznu kamatu na dospelo a neizmereno potraživanje i nije pokretala postupke izvršenja, kao ni postupke prinudne naplate prema klijentima, odnosno nije preduzimala druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata.

Banka ne obračunava dane kašnjenja po svim potraživanjima od dana kada moratorijum proizvodi pravno dejstvo. Na taj način, zatečeni broj dana kašnjenja po dospelim potraživanjima na dan kada moratorijum proizvodi pravno dejstvo ostaje nepromenjen do dana prestanka moratorijuma odnosno do dana 30.06.2020. godine. Tokom navedenog perioda, Banka ne dostavlja izveštaje o kašnjenju Kreditnom birou.

Za kredite u otplati za koje su se klijenti odlučili da im se primeni moratorijum, po isteku moratorijuma kreira se novi plan otplate. Sve uplate klijenata po osnovu kreditnih obaveza u toku perioda trajanja moratorijuma biće redovno obrađene i uračunate prilikom formiranja novog plana otplate.

U slučaju ugovorene automatske naplate dospelih obaveza po plasmanu ista se aktivira počev od dana 01.07.2020. godine.

Nakon isteka moratorijuma, odnosno nakon dana 30.06.2020. godine Banka će pristupiti izradi novih planova otplate za sve kredite sa anuitetskom otplatom, za sve klijente Banke koji su iskoristili ponudu uvođenje zastoja u otplati obaveza. Kreditima sa anuitetskom otplatom nakon isteka moratorijuma, rok otplate kredita će se produžiti za tri meseca, a novi anuitet će se formirati na sledeći način:

Sve dospele, a neizmirene obaveze, po osnovu glavnice, kao i redovne obračunate kamate i naknade za održavanje kreditne partije (ukoliko je ista ugovorena) u periodu važenja moratorijuma, pripisuju se nedospeloj glavnici i utvrđuje se novo stanje duga. Na osnovu toga se kreira novi otplatni plan koristeći kamatnu stopu važeću na dan kreiranja novog otplatnog plana, dinamiku otplate anuiteta u skladu sa važećim ugovorom i rokom otplate koji odgovara preostalom ugovorenom roku otplate uvećanom za tri meseca, odnosno za broj meseci trajanja moratorijuma.

Banka će dostaviti novi plan otplate nakon 30.06.2020. godine ili isti klijenti mogu preuzeti u filijali Banke.


U skladu sa Obaveštenjem o isteku moratorijuma u otplati kredita koje vam je Banka poslala, ukoliko želite, nakon isteka perioda moratorijuma možete iskoristiti jedan od alternativnih modela otplate obaveza tako što ćete podneti u filijali Banke Zahtev za alternativnu otplatu duga generisanog tokom moratorijuma u roku od 5 radnih dana od dana prijema Obaveštenja.
Preuzmite dokument: Zahtev za alternativnu otplatu duga generisanog tokom moratorijuma

Kod kreditnih proizvoda sa specifičnom dinamikom i načinom izmirenja obaveza, sa danom 30.06.2020. godine se utvrđuje novo stanje duga u skladu sa ugovorom i dospelim i obračunatim obavezama u toku trajanja moratorijuma.

Svim korisnicima dozvoljenog prekoračenja (pravnim licima i preduzetnicima), koje je dospevalo u periodu trajanja moratorijuma, produžena je ročnost za šest meseci od inicijalnog datuma dospeća.

Svim korisnicima dozvoljenog prekoračenja (fizičkim licima), koje je dospelo u periodu trajanja moratorijuma, produžena je ročnost od inicijalnog datuma dospeća do dana 30.09.2020. godine. Tokom trajanja moratorijuma vršen je obračun redovne kamate i ista će se rezervisati u punom iznosu odmah po isteku moratorijuma, tj. za iznos obračunate kamate umanjiće se raspoloživi limit dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

Za korisnike revolving kreditnih kartica, redovna kamata će se po isteku moratorijuma pripisati nedospeloj glavnici i korisnik će biti u obavezi da plaća minimalni procenat mesečne otplate. U pogledu transakcija koje se dele na rate, dospeće rata je odloženo na sledeći način:
  • za rate koje dospevaju za vreme trajanja moratorijuma, dospeće svake takve rate se odlaže za dodatna tri meseca.
  • za rate koje dospevaju posle isteka moratorijuma, a proizilaze iz transakcija izvršenih pre i za vreme trajanja moratorijuma, dospeće svake takve rate se odlaže za dodatna tri meseca.

Svi korisnici kreditnih kartica su oslobođeni plaćanja mesečne naknade za održavanje kreditnih kartica u periodu trajanja moratorijuma, bez obzira da li su prihvatili moratorijum ili ne.


Korisnicima keš kredita sa Triglav neživotnim osiguranjem datum isteka polise osiguranja je produžen do novog datuma dospeća kredita.

Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju. Možete nam pisati na e-mail adresu: moratorijum@voban.rs ili pozvati naš Kontakt Centar od 08h do 18h od ponedeljka do petka ili subotom od 08h do 13h:

  • Na broj telefona 0800 23 23 22 za sve pozive iz Srbije
  • Na broj telefona +381 21 421 077 za pozive iz inostranstva

Vaša Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Verujemo jedni drugima