OTP Banka: Rezultati za prvi kvartal 2017. godine

četvrtak, 18. maj 2017.

 

Značajno poboljšanje dobiti, jaka likvidnost i pozicija kapitala

Konsolidovana računovodstvena dobit je iznosila 53 milijarde HUF (+54% u odnosu na prethodnu godinu). U skladu sa smernicama rukovodstva, došlo je do samo jedne značajne izmene u prvom kvartalu 2017. godine, i to bankarskog poreza u iznosu od 14,7 milijardi HUF. Ovaj iznos obuhvata godišnju mađarsku taksu koja je već knjižena u prvom kvartalu u paušalnom iznosu, kao i kvartalni deo slovačkog bankarskog poreza.

 

U prvom kvartalu 2017. godine, OTP Grupa je uknjižila 66,8 milijardi forinti usklađene dobiti nakon oporezivanja (+136% u odnosu na prethodni kvartal i +40% u odnosu na prethodnu godinu). Ključne komponente unapređenja: s jedne strane, značajan pad troškova rizika i umerena efektivna poreska stopa takođe, s obzirom da je od 1. januara 2017. godine stopa poreza na dobit u Mađarskoj pala na 9%. Kao rezultat navedenog, konsolidovana efektivna poreska stopa u prvom kvartalu 2017. godine je iznosila 12,4%. Konsolidovana dobit pre oporezivanja je premašila 76 milijardi HUF (dvostruko više nego u četvrtom kvartalu 2016. godine).

 

Bruto konsolidovani kreditni portfelj usklađen u stranoj valuti je stabilan u odnosu na prethodni kvartal, ali je porastao za 3% u odnosu na prethodnu godinu. Imajući u vidu značajan obim prodatih i otpisanih problematičnih izloženosti, trendovi u obimu naplativih (DPD0-90) kredita daje nešto realniju sliku. Shodno tome, obimi DPD0-90 su porasli za 1% u odnosu na prethodni kvartal i 8% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru toga, naplativi portfelj OTP centrale je napredovao za 3,0% u odnosu na prethodni kvartal i za 13% u odnosu na prethodnu godinu; povećanje je delimično objašnjeno uticajem privrednih društava koja se konsoliduju u OTP centrali od prvog kvartala 2017. godine. Takođe, u Hrvatskoj je došlo do stvarnog povećanja u knjiženju naplativih kredita (+3%), zbog ponovne klasifikacije aktive. Na godišnjem nivou, pored mađarske knjige, vredno je spomenuti i porast u Rusiji (5,6%), Bugarskoj (4,4%), Hrvatskoj (7,4%) i Srbiji (14,6%). Svakako, u Touch Bank se može uočiti značajan rast obima kredita u odnosu na prethodni kvartal.

 

Što se tiče trendova u kvalitetu kredita, razvoj obima DPD90+ daje sveobuhvatnu sliku: rast obima DPD90+ (prilagođenog u stranoj valuti sa efektom prodaje i otpisa) dostigao je samo 3,4 milijarde HUF. Najveći priliv je registrovan u Rusiji (8,3 milijarde HUF), ali čak je i taj iznos bio niži u odnosu na kvartalni prosek od 12 milijardi HUF u 2016. godini. Istovremeno, obimi DPD90+ su se smanjili u Mađarskoj, Bugarskoj, pa čak i Ukrajini. Konsolidovani DPD90+ koeficijent je opao na 14,1% (-0,6 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal). U prvom kvartalu, ukupno 40 milijardi HUF problematičnog portfelja je prodato ili otpisano (usklađeno u stranoj valuti). Odnos ukupnih rezervisanja i obima DPD90+ je porastao na 98,8% (+2,0 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal).

 

Ukupni troškovi rizika su opali na 12,5 milijardi HUF u prvom kvartalu 2017. godine, u okviru kojih su rezervisanja za kreditne gubitke opala za dve trećine u odnosu na prethodni kvartal. U prvom kvartalu, konsolidovana stopa troškova rizika je drastično opala na 65 baznih poena (-115 baznih poena u odnosu na prethodni kvartal).

 

Depozitna knjiga usklađena u stranoj valuti je opala za 1% u odnosu na prethodni kvartal. Među glavnim članovima Grupe, OTP centrala i Rusija su pretrpele odlive (-1% i -7% respektivno), s druge strane depoziti u Bugarskoj i Ukrajini su porasli (+2% i +3%). Kao rezultat navedenog, konsolidovani neto koeficijent kredita i depozita+obveznica stanovništva je povećan za 1 procentni poen i dostigao je 68%.