Životno osiguranje uz keš kredit
Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje

Životno osiguranje uz keš kredit

Osiguranje /Životno osiguranje uz keš kredit
 • Osiguranje života koje prati plan otplate kredita,
 • Jednostavan proces izrade polise - završava se jednim dolaskom u banku,
 • Osiguranik može biti lice od 18 do 74 godine pristupne starosti,
 • Osiguranje prestaje sa navršenih 75 godina starosti,
 • Premija osiguranja zavisi od pristupne starosti, pola, trajanja osiguranja i anuitetnog plana.

Osigurani rizici

 • Prirodna smrt – osiguranje isplaćuje korisnicima osiguranja osiguranu sumu koja predstavlja ostatak duga po kreditu prema anuitetnom planu,
 • Smrt usled nezgode – dodatna osigurana suma koju dobijaju korisnici osiguranja u slučaju smrti usled nezgode nosioca kredita,
 • Lom kostiju – osigurana suma koju dobija osiguranik u slučaju loma kostiju u toku trajanja kredita,
 • Trajni potpuni invaliditet – osiguranje isplaćujeosiguraniku osiguranu sumu koja predstavlja ostatak duga po kreditu prema anuitetnom planu.

Isključenja u osiguranju*

 • Smrt nastala usled bolesti osiguranika koja je postojala u vreme zaključenja polise osiguranja,
 • Alkoholizam i upotreba narkotika prilikom nastanka osiguranog slučaja,
 • Lom sitnih kostiju (prsti šake i prsti na stopalima) i samopovređivanje – u slučaju loma kostiju.

*ostala isključenja navedena su u Uslovima osiguranja.

Ukoliko smrt nastupi usled virusa Covid 19, osiguravač isplaćuje osiguranu sumu u skladu sa Uslovima osiguranja (pandemije i epidemije ne predstavljaju isključenje).

Za prijem u osiguranje niije potreban ni upitnik ni lekarski pregled (osim za osigurane sume veće ili jednake iznosu od 15.000 EUR).


Kome je usluga osiguranja namenjena?

Kijentima koji uzimaju keš kredit ili kredit za refinansiranje. Osiguranje pruža finansijsku zaštitu porodici koja može imati nepredviđene teškoće prilikom otplate kredita, a u slučaju smrti klijenta koji je podigao kredit i redovno izmirivao svoje obaveze.